Hírlevél

AJÁNLOTT OLDALAK

Látogató számláló

0
0
4
2
9
7
0

Szavazás

Segítség a szengyónásra való felkészüléshez
2016.08.07 14:40

Lelkitükör gyerekeknek

Lel­kitü­kör gyerekeknek
 
Mi­kor gyón­tam utol­já­ra?
Ha régen történt: mi­ért ma­radt el ilyen so­ká­ig?
1. Ura­dat, Is­te­ne­det imádd, és csak Ne­ki szol­gálj!
 • Imád­ko­zom-e reg­ge­len­te? (El­ter­ve­zem-e, ho­gyan fo­gom mai napon Is­tent és em­ber­tár­sa­i­mat szol­gál­ni?)
 • Imád­ko­zom-e es­tén­ként? (Há­lát adok-e a na­pért? Vég­zek-e lel­ki­is­me­ret-vizs­gá­la­tot?)

2. Is­ten ne­vét hi­á­ba ne vedd!
 • Ká­rom­kod­tam? (Is­ten és a szen­tek ne­vét ej­tet­tem-e ki át­ko­zó­dó, csú­nya sza­vak kí­sé­re­té­ben? - Mi­lyen gyak­ran?) Használok-e trágár szavakat? Üvöltés, kiabálás?
 • Szok­tam-e em­le­get­ni Is­ten ne­vét fö­lös­le­ge­sen, tisz­te­let­le­nül?
 • Es­kü­döz­tem fö­lös­le­ge­sen? - Szent dol­gok­kal tré­fál­koz­tam-e? Gúnyoltam-e más hitét, szokásait, bőrszínét, származását?
3. Az Úr nap­ját szen­teld meg!
 • Va­sár­nap, ün­nep­nap mu­lasz­tot­tam-e szent­mi­sét? (Ha­nyag­ság­ból? Hány­szor?)
 • Szent­mi­sén sze­re­tet­tel vet­tem-e részt, figyelmesen?
 • Pi­he­nés­re és ün­nep­lés­re for­dí­tot­tam-e a vasárnapot és az egyházi ün­ne­pe­ket?
 • A bűn­bá­na­ti na­po­kon (péntekenként, hamvazószerdán) szok­tam-e va­la­mit ten­ni Is­ten irán­ti sze­re­tet­ből? (Ha el­fe­lej­tet­tem, pó­tol­tam-e más na­pon?) Megtartom-e a kötelező böjtöket? (Nagyböjt pénteki hústilalom.)
4. Atyá­dat és anyá­dat tisz­teld!
 • Tisz­te­lem-e szü­le­i­met? En­ge­del­mes va­gyok-e, szót fogadok-e nekik? Pró­bá­lok-e örö­met sze­rez­ni ne­kik?
 • Tisz­te­lem-e az idő­seb­be­ket? (Is­ko­lá­ban, ut­cán, stb?)

5. Ne ölj!
 • Szok­tam-e ve­re­ked­ni, dur­vás­kod­ni, gú­nyo­lód­ni? - Má­sok­nak fáj­dal­mat okoz­ni? (Ha meg­bán­tot­tam va­la­kit, pró­bál­tam-e jó­vá­ten­ni?)
 • Vi­gyá­zok-e egés­zsé­gem­re? (Ke­rü­löm-e a do­hány­zást, az al­ko­holt, kábítószert?) Betartom-e a közlekedési szabályokat?
 • Csá­bí­tot­tam-e mást bűn­re?
6. Ne pa­ráz­nál­kodj!
 • Pa­ráz­nál­kod­tam-e? - Gon­dol­tam, be­szél­tem-e tisz­tá­ta­lant?
 • Néz­tem, ol­vas­tam-e szán­dé­ko­san ilyet (szexfilmek, képek)?
 • Cse­le­ked­tem-e tisz­tá­ta­lant - más­sal vagy ma­ga­mmal?  (Hány­szor?)
7. Ne lopj!
 • Vet­tem-e el olyat, ami nem az enyém? (Vi­ssza­ad­tam-e már?)
 • Vi­gyáz­tam-e ma­gam és má­sok hol­mi­já­ra, értékeire?
 • Fe­le­lős­nek ér­zem-e ma­gam a kö­zös­ség ja­va­i­ért? (Is­ko­lá­ban, ut­cán, járművön?)
 • Nem „lo­pom-e” az időt? - Be­csü­let­tel vég­zem-e kö­te­les­sé­ge­i­met? (ta­nu­lás, mun­ka, hittan?)
8. Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!
 • Ha­zud­tam? - Okoz­tam-e ez­zel más­nak kárt?
 • Rá­gal­maz­tam? (Fog­tam-e más­ra olyat, ami nem igaz? Jó­vá­tet­tem-e ezt?)
 • Meg­véd­tem-e más be­csü­le­tét, ha te­het­tem?
9-10. Em­ber­tár­sad há­zas­tár­sát ne kí­vánd! Se más egye­bet, ami az övé, ne kí­vánd!
 • Irigy­ked­tem-e? (Más ér­té­ke­i­re, te­het­sé­gé­re, gazdagságára stb.?)
 • Szí­ve­sen ad­tam-e rá­szo­ru­lók­nak? (Tu­laj­do­nom­ból, időm­ből?)
 
További kérdések:
 • Tö­rek­szem-e ar­ra, hogy job­ban meg­is­mer­jem hi­te­met, s ez­ál­tal Is­ten re­ám vo­nat­ko­zó ter­vét?
 • Szá­nok-e ele­gen­dő időt az Ist­ennel va­ló kap­cso­lat el­mé­lyí­té­sé­re? (Ima, szent­írás, lel­ki ol­vas­má­nyok, el­mél­ke­dé­sek, stb.)
 • Kö­ve­tem-e lel­ki­is­me­re­tem in­dí­tá­sa­it? (Pl. hogy ne vá­la­szol­jak egy sér­tés­re; ne néz­zek meg va­la­mi rosszat; el­ső szó­ra en­ge­del­mes­ked­jek; reg­gel ugor­jak ki az ágy­ból, stb?)
 • Kö­te­les­sé­ge­i­met (ta­nu­lás, mun­ka, hittan) be­csü­let­tel, öröm­mel vég­zem-e?
 • Rend­sze­res va­gyok-e az ét­ke­zés­ben - vagy gyak­ran tor­kos­ko­dom, vagy éppen elhanyagolom a rendszerese evést? Csak a kedvenc ételeimet eszem, válogatós vagyok, vagy tudatosan, egészségesen étkezem? Megköszönöm-e az ételt? Imádkozom-e, ha lehet evés előtt, után?
 • Cse­le­ke­de­te­im előtt né­ha meg­ál­lok-e, hogy meg­gon­dol­jam: itt és most ho­gyan tu­dom tel­je­sí­te­ni Is­ten aka­ra­tát?
 • Végzek-e rendszeres testmozgást?
 • Óvom, védem-e a természetet? (Nem szemetelek.)
 • Is­ten el­ső aka­ra­ta, hogy sze­res­sük Őt és em­ber­tár­sun­kat. (Amit egy­nek te­szünk, Ne­ki tesszük.) - Le­ga­lább olyan­kor, ha ne­he­zem­re esett má­sok segítése, gon­dol­tam-e ar­ra, hogy em­ber­tár­sa­im­ban Jé­zust szol­gá­lom?
 • Az­zal az el­ha­tá­ro­zás­sal szok­tam-e a többiek kö­zé men­ni (is­ko­lá­ba,  ha­za, hittanra), hogy örö­met aka­rok sze­rez­ni ne­kik? - Vagy in­kább az­zal az el­vá­rás­sal, hogy ők sze­rez­ze­nek ne­kem örö­met?
 • Tud­tam-e má­sok ked­vé­ért le­mon­da­ni aka­ra­tom­ról, el­kép­ze­lé­sem­ről? - Vagy min­den áron ra­gasz­ko­dom ah­hoz?
 • Va­jon milyen jót te­het­nék meg még, amit nem tettem meg közömbösségből, lustaságból?
 • Hogyan használom fel tehetségemet? Azt a jót, amit kaptam, (örököltem) a talentumokat jól kamatoztattam-e?
 • Nem vittem-e túlzásba tv nézést, videót, számítógépezést, szórakozást, úgy, hogy rabjává tesz, vagy emiatt elmaradt a kötelességem?
 • Anyagilag is támogattam-e egyházamat (perselypénz, felnőtteknek egyházi adó)?
Kö­szö­nöm Uram, hogy meg­mu­tat­tad gyen­ge­sé­ge­met. Add, hogy erőd­ből új éle­tet kezd­hes­sek! Ámen.
Honlap készítés